Opšti uslovi prodaje i poslovanja ALCO d.o.o

Sva prava izmene su zadržana
I. Opšte

 Svaka  naša prodaja -isporuka podleže  dole navedenim odredbama i uslovima , čak i ako se ove opšte odredbe i uslovi ne odnose izričito , na tekuće  poslovne odnose.
Nijedan uslov klijenta koji je u suprotnosti sa  našim uslovima i odredbama nema nikakvu valjanost.U slučaju da Kupac ne dobije odgovor kojim prihvatamo  odstupanje od naših uslova i odredbi, nikako ne sme  tumačiti  da  smo saglasni sa odstupanjem.
Prilikom preuzimanja naše robe Kupac, neopozivo prihvata valjanost  naših opštih uslova i odredbi poslovanja.
Cene koje ALCO d.o.o ponudi nisu obavezujuće  sve dok ALCO d.o.o ne potvrdi prihvatanje narudžbe u pisanom obliku.Sadržaj naše potvrde narudžbe, biće sastavni deo našeg ugovora, osim ako Kupac ne prigovori odmah ( neposredno) nakon prijema naše potvrde narudžbe.
Zadržavamo pravo da, u skladu sa običajnom trgovinskom praksom, vršimo izmene ugovora usled tehničkog napretka i modernizacije. Takođe, zadržavamo pravo na manja odstupanja, uobičajena u trgovinu, kao što je boja, težina, itd.
Bilo koji usmeni dogovori (sporazumi, ugovori) su nevažeći  ukoliko nisu podneti u pisanom obliku i odobreni, u pismenoj formi od strane ALCO d.o.o.

II. Opis proizvoda

ALCO d.o.o. nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Takođe, radi unapređenja kvaliteta i tehnologije proizvoda ,kao i promene ponude, ALCO d.o.o. zadržava pravo izmene podataka koji se tiču karakteristika proizvoda, što uključuje fotografije, podatke i cenu . Sve izmene postaju važeće danom objavljivanja na sajtu www.alco.co.rs. Ako proizvod koji ste kupili značajno odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, uključujući i original račun, a novac će Vam biti vraćen. Za kupce van države Srbije, troškovi vraćanja robe, carinski troškovi, kao i troškovi transfera novca padaju na teret kupca.

III. Cene i uslovi plaćanja

Naše cene su franko ALCO d.o.o ,Aleksandrovac, utovareno u vozilo kupca . Pakovanje, transport, osiguranje i porez na dodanu vrijednost nisu uključene u cenu koštanja.
Cene za mašine  neto, gotovinske unapred .Mašine se utovaruju u fabrici, pri čemu  je kupac odgovoran za transport i snosi  troškove vozarine - prevoza.
Ukoliko nije drugačije dogovoreno ,pakovanje će se fakturirsati na 0,5% od neto vrednosti fakture, uz minimalnu naknadu od 5,00 €.
Za  dospele neizmirene uplate, ALCO d.o.o ima pravo da za kašnjenje zaračuna i naplati naknadu u iznosu referentne kamatne stope  Narodne Banke Srbije uvećanu za 7%. Stopa naknade za kašnjenje može biti i veća,  ukoliko dostavimo dokaze da su naše obaveze po tom predmetu sa većom kamatnom stopom,  ili da smo mogli investirati  po višim kamatnim stopama. Stopa naknade može  biti i niža, ako se dokaže da smo plaćali niže kamatne stope. Kupac ne sme obustaviti isplatu ili kompenzirati obaveze po osnovu plaćanja, zbog protivtužbe koja nije priznata od strane ALCO d.o.o, niti zakonski sprovedena. Ako je Kupac-Klijent zakonski ovlašćen da obustavi isplatu, to pravo mora biti ograničeno na sporni iznos.

Kupac može prodati naručenu robu u redovnom toku poslovanja, samo ako izvršava obaveze i nije prestao  sa plaćanjem. U slučaju neizvršenja obaveza i neplaćanja, zabranjena je preprodaja. Sprovodjenjem ugovora o prodaji izmedju Kupca i ALCO d.o.o ,Kupac  ,kao garanciju, daje preduzeću ALCO d.o.o, ukupna potraživanja koja proizilaze iz prodaje predmetnih artikala, ili bilo koja  druga zakonska prava prema svojim klijentima, uključujući incidentalna prava (prava u slučaju havarije-incidenta).
Kupac će imati sva prava na ostvarivanje prigovora i reklamacije, sve dok ne zaostaje u plaćanju svojih obaveza prema ALCO d.o.o.
Ako  se naši troškovi (t.j, za materijal, delove ,kursne razlike) povećaju u vremenu  između narudžbe i isporuke, imamo pravo da uskladimo dogovorene cene na neisplaćene obaveze, prema povećanju troškova. Takav povećanje, međutim, neće, ni u kojem slučaju, imati za posledicu povećani prohod (profit) za ALCO d.o.o
Za isporuke po gotovinom plaćanju unapred, pre isporuke zahtevamo dokaz o uplati (bankovni transfer).

IV. Isporuka i vreme isporuke

 Kupac preuzima odgovornost čim proizvod napusti naše skladište. Ako je proizvod preuzelo
treće lice ovlašćeno od strane Kupaca, odgovornost će biti prebačena na Kupca, uz prijem obaveštenja o isporuci.
Kupac snosi sve troškove i odgovornost za  transport robe.
Ukoliko ne dobijemo pisana uputstva za transport od strane Kupca, mi ćemo odlučiti  o načinu transporta -otpremanja.
Ukoliko nije drugačije dogovoreno, mi ćemo odrediti  način dostave,i ne snosimo odgovornost za odabir najbržeg i najisplativijeg načina transporta.
Zadržavamo pravo da organizujemo osiguranje prevoza na teret Kupca, osim ako Kupac nije izričito drugačije zahtevao. U ovom slučaju mi preuzimamo odgovornost za oštećenja u toku transporta (posebno od oštećenja od lomova, transporta, požara i vode) osim  odgovornosti za rizik vremena isporuke.
Ako se koriste naša vozila za prevoz, Kupac se obvezuje da nam nadoknadi troškove osiguranja.
Ukoliko treće strana organizuje prevoz, a Kupac izričito odbija bilo  kakvo osiguranje, Kupac će preuzeti  i snositi svu odgovornost za prevoz.
Ako mi snosimo odgovornost za prevoz, prema gore navedenim odredbama, Klijent prihvata da nam izmiri obaveze prema osiuguravjućim preduzećima,vezano za njegov predmet.
Kupac-Klijent će pregledati stanje pošiljke, odmah po prijemu. Ako se uoči bilo kakvo oštećenje, prijavljivanje se vrši odgovarajućoj ustanovi-prevozniku (prijemna železnička stanica, pošta,prevoznik-špediter, kurirski servis itd.) ,što potvrdjuju ova pravna lica, a Kupac je dužan da o tome odmah obavest ALCO d.o.o. Ako je premija osiguranja manja zbog neadekvatnog izbora osiguranja od strane  Klijenta-Kupca, u toku verifikacije štete i procesa potraživanja, imamo pravo naplate umanjenja premije osiguranja od Kupca.
Ako su naručene stavke spremne za isporuku a isporuka je odložena iz razloga van naše odgovornosti, Kupac će prihvatiti odgovornost sa primitkom obaveštenja o spremnosti robe za isporuku.
Dogovoreni rok isporuke počinje kad  Kupac dobije našu potvrdu narudžbe, a nakon razjašnjenja svih pitanja koja se tiču otpreme. Trudimo se da ispunimo dogovoreni raspored isporuke Ukoliko nismo u mogućnosti da izvršimo isporuku dogovorenog datuma, Kupac će nam dati grejs period od najmanje šest nedelja.
Nakon tog grejs perioda, Kupac se može po svojoj želji povući iz sporazuma. Ni u kom slučaju ALCO d.o.o  neće biti odgovoran za bilo kakva potraživanja, osim ako ALCO d.o.o ne bude odgovoran za štetu usled svoje nepažnje. Nemogućnost usled delovanja više sile (nedostupnost energije i sirovina,štrajkovi i druge prirodne katastrofe) će nas osloboditi od svih obaveza isporuke dokle god ti faktori budu uticali na naše poslovanje. 
Narudžbe možemo isporučiti  i parcijalnim isporukama. Takve parcijalne isporuke će se plaćati posebno, u skladu s našim  uslovima plaćanja . Ako Kupac ne ispunjava obveze plaćanja za parcijalnu  isporuku, mi  imamo pravo da prekinemo preostalu isporuku.
Puštanje mašine ili opreme u rad od strane ALCO d.o.o nije predviđeno.
ALCO d.o.o posebnim pismenim ugovorom ,uz nadoknadu, može ,a ne mora, ugovoriti sa Kupcem-Klijentom puštanje mašine ili opreme u rad, kao i stručno osposobljavanje ljudi za rad na njima.

V. Zadržavanje vlasništva

Isporučena roba ostaje vlasništvo ALCO d.o.o, dok  se sva naša potraživanja u vezi sa transakcijama od Kupca ne izmire. U slučaju  da Kupac ne izmiruje svoje obaveze, zadržavamo pravo da  uzmemo natrag ugovorenu robu Takav akt ne znači povlačenje iz kupoprodajnog ugovora. Kupac ima obavezu da odmah obavestiti ALCO d.o.o  o bilo kojoj hipoteci (založnom pravu) ili drugom teretu , od treće strane,vezano za naša prava.
U slučaju da Kupac ne izmiruje obaveze plaćanja, imamo pravo  da uzmemo natrag ugovorene proizvode. Takav akt  ne predstavlja povlačenje iz kupoprodajnog sporazuma.

VI. Garancija

Naši proizvodi imaju garanciju  od 12 meseci, od datuma isporuke, osim proizvoda sa spiska posebne ponude, proizvoda na akciji ili proizvoda za zamenu isporučenih pod bilo kojom drugom garancijom. Kupac  će pregledati isporučenu robu odmah po prijemu i  izvestiti nas o bilo kom oštećenju, u pisanom obliku.
U slučaju da nedostaje neki od delova, mi ćemo, prema našem mogućnostima otkloniti nedostatak,grešku, i besplatno zameniti deo pod uslovom da taj nedostatak bitno utiče na upotrebu robe iz ovog ugovora. Proistekle troškove transporta snosiće Kupac.
Ako greška nije ispravljena popravkom ili zamenom odredjenog dela, Kupac može zahtevati i izmenu ugovora. Ovo predstavlja puni stepen naše odgovornosti, što ne dovodi u pitanje ograničenje odgovornosti u paragrafu  VI.
Osim za garancije koje su ovde izričito navedene, ALCO d.o.o  ne daje nikakve druge garancije za odredjena svojstva i karakteristike, naročito, za prikladnost za odredjenu svrhu upotrebe, osim ako nije za odredjenu upotrebu ili karakteristiku data  posebna garancija u pisanom obliku.
ALCO d.o.o neće priznati garanciju niti snositi bilo kakvu štetu nastalu zbog pogrešne procene upotrebe kapaciteta mašine, od strane Kupca-Klijenta, ukoliko za to nije dao posebnu pismenu izjavu. Ova garancija je nevažeća ukoliko je Kupac mašinu rasklapao-demontirao,modifikovao ili opremio drugim delovima.
Oštećenja uzrokovana uobičajenim,normalnim habanjem ,nepravilnim-nestručnim  rukovanjem ili pogrešnom upotrebom mašine za veće kapacitete od onih za koje je ona napravljena , isklučena su iz ove garancije.
Osim toga, ova garancija isključuje sva potraživanja-reklamacije koje proizilaze iz štete uzrokovane nepoštovanjem uputstva za instalaciju,pogrešne upotrebe mašine, usled klimatskih uticaja, nepravilnog održavanja ili pogrešne upotrebe maziva (sredstava za podmazivanje).

Osnovni uslovi garancije

1  Garancija važi 1 (jednu) godinu od dana kupovine što kupac dokazuje računom i  garantnim listom, popunjenim sa adresom kupca, datumom kupovine i potpisom-pečatom.
2. Davalac garancije garantuje da je roba koja je isporučena na osnovu ugovora proizvedena u skladu sa najnovijom raspoloživom tehnologijom i da ona sadrži sva nedavna poboljšanja u dizajnu i materijalu. ALCO d.o.o dalje garantuje da roba koja se isporuèuje na osnovu ugovora neće imati nikakve greške koji proizilaze iz dizajna , materijala ,izrade ili iz nekog drugog čina ili propusta prodavca ,odnosno proizvođača, koji mogu da se pokažu u toku normalnog korišćenja isporučene robe .
3. Za sve kvarove i nedostatke nastale u izradi proizvoda, koji budu konstatovani od strane servisera prodavca, a koji nastanu u garantnom roku, servisna služba će izvršiti opravku.
4. Garancija ne važi za kvarove nastale:
            -zbog nepravilnog transporta od mesta prodavca do mesta kupca
            -zbog upotrebe mašine za veće kapacitete od propisanih
            -zbog nepravilnog i nestručnog rukovanja
            -zbog visokog ili niskog strujnog napona
            -zbog loše postavljenog uređaja-mašine
            -zbog nestručnog priključenja
            -zbog popravke ,demontaže ili modifikacije  izvršene od strane lica koje nije naš ovlašćeni serviser
            -zbog više sile (grom, poplava ili druga nepogoda)

5.Davalac garancije ne snosi odgovornost za  bilo kakvu štetu nastalu zbog pogrešne procene upotrebe kapaciteta mašine, od strane Kupca-Klijenta.
6. Davalac garancije ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi neposredno ili posredno bila naneta osobama, stvarima, domaćim životinjama usled nepoštovanja propisa navedenih u uputstvu za upotrebu.
7 .Za vreme trajanja garancije,ukoliko je zahtev opravdan, rezervni delovi i popravka su besplatni.
8. Po isteku garancije, prodavac-uvoznik ne preuzima obavezu besplatnog servisiranja.
9. Garantni rok se produžava za vreme utrošeno na servisiranje, samo u slučaju da je opravka trajala duže od 15 dana.
10 .Kod servisne intervencije u garantnom roku, kupac je obavezan da ovlašćenom serviseru da na uvid original fakturu i garantni list. U protivnom garancija ne važi.
11. Pravo na garanciju se ostvaruje isključivo u zemlji prodavca. 
12 .Prodavac-uvoznik je obavezan da u periodu od sedam (7) godina po isteku garantnog roka, obezbedi tržište rezervnim delovima

VII. Odgovornost

ALCO d.o.o neće ni u kom slučaju biti odgovoran za  indirektnu, posebnu, slučajnu ili posledičnu štetu, bilo koje vrste uzrokovanu nemarom ,nestručnošću ili nepažnjom.
Naša odgovornost je za nemarnost naših radnika ili službenika, kao i odgovornost za izričitu garanciju za odredjene propisane karakteristike.

VIII. Dokumentacija, autorska prava

Sva dokumentacija, koja uključuje (ali se ne ograničava samo) kataloge, dijagrame instalacia, crteže, itd., ostaju vlasništvo ALCO d.o.o  i ne mogu se kopirati ili reprodukovati, ili učiniti dostupnim trećem licu ili strani  bez našeg pismenog odobrenja. Mi zadržavamo  sva prava na patente, servisne patente i sl., čak i ako su nerešeni.

IX. Nadležnost

Sve nastale sporove , ALCO d.o.o  i Kupac će pokušati da reše samostalno, primenom pozitivnih zakonskih propisa u prostorijama  ALCO d.o.o  u Aleksandrovcu. Ukoliko ne dođe do rešenja spora dogovorom, stranke će  spor rešiti na sudu. Za korisnike koji su pravna lica i preduzetnici upisani u APR, za sporazumno mesto jurisdikcije biće  nadležan Trgovinski sud u Kraljevu. Zadržavamo pravo da naša prava (potraživanja, žalbe) ostvarimo u bilo kom drugom mestu jurisdikcije.

X. Primjenjivo pravo (Važeći zakon), nevažeće odredbe

Svaka promena ugovora o prodaji i ovih Opštih uslova poslovanja mora biti podneta i odobrena u pisanom obliku.Prestanak važnosti  bilo koje odredbe ovog ugovora usled zakona ili drugih razloga neće uticati na važnost (valjanost)  preostalog dela ovog ugovora

XI. Primjenjivost za Kupce koji su fizička lica-krajnji potrošači

Za Kupce-Klijente koji nisu trgovačka preduzeća ili radnje, odnosno za  Kupce koji nisu registrirani kao trgovci u APR registru,  primenjuju se naši Opšti uslovi i odredbe poslovanja, u zakonski propisanim okvirima .

Budući da su naše cene izračunate na osnovu kursa  EURO / DINAR , cene mogu biti povećane ili smanjene na osnovu promene kursa veće od 1%