tax_free_002PRAVO NA REFAKCIЈU PDV-a (18%)

Šta kaže zakon?
U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost pravo na refakciju poreza na dodatu vrednost imaju strani državljani koji iznose kupljena dobra u vrednosti preko 150 evra (uključujući PDV), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, i ukoliko ta dobra iznose u roku od 3 meseca od dana kupovine.


Ukoliko prilikom napuštanja carinskog područja putnik, strani državljanin, za robu koju iznosi sa sobom podnese Obrazac REF 4 (koji je na njegov zahtev popunio prodavac), kao i originalne račune za kupljenu robu, carinski radnik će na osnovu priložene dokumentacije utvrditi istovetnost robe i pečatom overiti Obrazac REF 4, zatim će pečatom i potpisom overiti prezentirane račune i u Obrazac REF 4 uneti datum iznošenja dobara iz carinskog područja. Originalne račune i overen Obrazac REF 4 zadržava stranka, a kopiju obrasca REF 4 zadržava carinski organ.

NAPOMENA: Carinski organ samo vrši overu podnetog Obrasca REF 4, ali ne i povraćaj plaćenog PDV.

Plaćeni PDV kupcu, odnosno podnosiocu zahteva za refakciju (donosiocu overenog originalnog Obrasca REF 4), vraća se u roku i na način propisan čl. 9. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV.

Kupci koji kupuju kao fizička lica sa teritorije Kosova i Metohije, povraćaj PDV-a ostvaruje se na gore navedeni način.
Kupci koji kupuju kao pravna lica sa teritorije Kosova i Metohije, plaćanje robe moraju izvršiti sa teritorije Kosova i Metohije, tako što iznos PDV-a plaćaju kao depozit.
Povraćaj PDV-a mogu ostvariti u vremenskom periodu od 1 (jednog) kalendarskog meseca (npr: ukoliko je kupovina obavljena u aprilu, kraj aprila meseca je rok za povraćaj PDV-a).
Postupak je jednostavan. Prilikom kupovine robe u Srbiji, na Vaš zahtev popunjavamo REF-4 obrazac.Prilikom izlaska iz Srbije, carinskim organima pokazujete kupljenu robu, račun sa fiskalnim isečkom, i REF-4 obrazac popunjen u dva primerka. Overen REF-4 od strane carine dostavljate na našu adresu .Porez koji se može povratiti, umanjen za bankarsku proviziju, uplatiće mo na Vaš račun koji ste naveli u obrascu.

POVRAĆAJA PDV-A ZA DIPLOMATSKO/KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORAGANIZACIJE

Potrebno je da imate sledeće:

  • SNPDV obrazac - overen od stane ambasade ili međunarodne organizacije
  • Potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza
  • Ovlašćenje osoba za nabavku robe
  • Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu
  • Kupcu se prilikom plaćanja robe, odbija PDV ukoliko ima gore navedena dokumenta
  • Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore)
  •  PPO-PDV - obrazac overen od strane firme