DG3S8020 03

DC servo drajver za DC motore koji rade na naponu do 80V i struje do 20A. omogućava Vam ekonomičnu servo kontrolu DC motora na CNC mašini ili drugoj aplikaciji.

 • Snaga 80V - 20A.
 • Optički izolovani STEP i DIR ulazi
 • Podešavanje preko optički izolovanog USB interfejsa
 • IDC-10 konektor za PLUG&PLAY lako povezivanje
 • Selektivna  2x ili 4x logika za enkoder
 • Selektivan multipler 1x, 2x, 3x, 4x, 5x,   6x, 7x, 8x, 9x, 10x  za STEP signal
 • Mogućnost selekcije greške servo sistema od 2 do 20000 linija enkodera
 • Brzi poboljšani 32-bitni PID algoritam sa 16-bitnim PID parametrima selektovanog vremena
 • 2 stepena limitiranja struje, podesiva od 0-35A
 • Pregled i dijagnostika servo greške
 • 32-bitni DRO implementiran u Servo-konfigurator softweru
 • Softverski analizer STEP odgovora

 

{tab Tehničke karakteristike}

Parametri Min Typ Max Jed Napomena
Napajanje motora 12 - 80 VDC Optimalno U=rated+10..20%
Struja motora 0 - 20 A Maximum 20A
Napajanje logike uređaja 11,5 12 14 VDC Ulazni napon >20VDC može trajno oštetiti uređaj
Struja logike uređaja 150 200 250 mA  
Radna temperatura 0 - 65 °C Automatsko isključenje preko 65°C
Napon opto-izolatora 3 - - VDC Upotrebi otpornike za napone preko 5V:
12V=1kΩ;24V=2,2kΩ
Struja opto-izolatora 3 5 10 mA  
Frekvencija STEP ulaza 0 - 400 KHz  
Min. dopušteno vreme promene DIR  signala 1 1 1 μsec DIR signal se može konfigurisati prema softweru korisnika
Max. frekvencija enkodera 1 1 1 MHz Uz 4X dekodiranje
Struja izlazne linija greške 0 50 100 mA 20mA konstantno opterećenje
Frkvencija prekidanja 20 20 20 KHz  
Uzorkovano vreme PID petlje 1   65535 *60μsec stabilna upotreba na 60μsec
Minimalna  otpornost motora 0,4 - - Ω Ako je otpor manji dodati prigušnicu ili otpornik
Minimalna indukcija motora 200 - - uH Ako je iduktivitet manji, vezati serijski još zavojnica

Sigurnosne odredbe

 • Molimo vas da pre priključenja uređaja pročitate dokumentacijun koju ga prati
 • Uređaji mogu da rade sa niskim i srednjim DC napajanjima, model -08020 sa naponom do 80VDC i model-16035 sa naponom do 160VDC. Za rad sa naponima iznad 50VDC, metalno kućište drajvera mora biti povezano sa uzemljenjem iz bezbednosnih razloga
 • Na napajanjima motora iznad 80VDC mora se koristiti spoljni kočioni krug
 • Pokretni objekti , poput osa mašina mogu biti opasni te mehaničari treba da drže rastojanje od pokretnih delova  mašine i time  izbegnu njihovo dodirivanje kad se motori napajaju sa drajvera.Uređaj ne treba da se koristi gde se mogu izazvati telesne povrede, smrt ili visok finansijski gubitak
 • Nikad ne otvarajte kućište drajvera i nikad ne dodirujte unutrašnja kola i ako je napon isključen
 • Pazite na ispravan polaritet veza pri priključenju napajanja jer pogrešan polaritet veza motornog napajanja može izazvati trajno oštećenje uređaja
 • Nikad ne prekidajte napajanje motora od drajvera dok je povezan na drajvera i dok je pod naponom
 • Na drajveru ne spajajte kratko konektore motor output jer možete izezvati trajno oštećenje uređaja
 • Drajveri su zatvoreni ali ovo metalno kućište ne štiti od prašine,pada vlage,tečnosti i drugih vlažnih materijala. Molimo vas da zaštitite drajvera od istih kako ne bi došlo do štete.

{tab Povezivanje}
Povezivanje motora i napajanja

connector 1

DC Motor povezujete na Motor Arm1 i Motor Arm2 . U ovoj fazi  je u redu ako polaritet nije poznat .To će se odrediti tokom prvog pokretanja i podešavanja.
Povežite napon napajanja na Power+ i Power-.
Morate paziti da polaritet Napajanja vežete ispravno!
Uvek stavite drajvere u zatvorenu kutiju!
Nikad ne dodiruje izvode!
connector 2
Raspored izlaznih pinova na glavnom IDC-10 konektoru:

 1. 1) Ne koristi se
 2. 2) Ne koristi se
 3. 3) DC Power- ( ground za 12V DC napajanje )
 4. 4) DC Power+ (12V ulaz za digitalni procesor )
 5. 5) Error (izlaz ) i Stop ( ulaz )
 6. 6) Reset ( ulaz ) i Stop ( ulaz )
 7. 7) Direction signal groud (NE zs napajanje)
 8. 8) Direction  signal ulaz                                                                                                                                                                                                                       9) Step signal graund ( NE za napajanje)
 9. 10) Step signal ulaz

 Raspored izlaznih pinova glavnog  konektora sa korišćenjem RJ45M translator konektor panela

                                                                                                                                                                                                                                    

 1. 1) Step signal ( ulaz )
 2. 2) Direction signal ( ulaz )
 3. 3) Ground za step i direction signal ( ne za Napajanje )
 4. 4) Ne koristi se
 5. 5) Reset ( ulaz ) i Stop ( ulaz )
 6. 6) Error (izlaz ) i Stop ( ulaz )
 7. 7) DC Power+ (  12V za digitalni procesor )
 8. 8) DC Power- ( ground za 12V DC napajanje )
 9. Povezivanje enkodera

Enkoder povezujemo na IDC-10 ulazni konekor čiji je raspored pinova dat ispod:

 1. 1. Ne koristi se
 2. 2. Veza za zaštitni omotač kabla
 3. 3. Index - signal imput
 4. 4. Index + signal imput
 5. 5. B- signal input
 6. 6. B+  signal input
 7. 7. A+ signal input
 8. 8. A- signal input
 9. 9,5VDC napajanje za enkoder
 10. 10Ground. 

Raspored izlaznih pinova enkoder konektora sa korišćenjem RJ45 translator konektor panela:

1. Ground
2. 5VDC napajanje za enkoder
3. Index - signal imput
4. Index + signal imput
5. A+
6. A_
7. B+
8. B_

Ukoliko ne koristite enkoder sa diferencijalnim izlazima, povezivanje će te jednostavno uraditi preko DTSE interfejsa
encoder line_driver
Povezivanje USB interfejsa
RM2.0 utičnica je 4-pinski konektor preko koje se rši podešavanje i dijagnostika drajvera. Ovaj konektor se direktno povezuje kablom sa našim PRG1 interfejsom za programiranje . Za podešavanje povezati 4-pinsku utičnicu drajvera na 4-pinsku upičnicu PRG1 programera kablom koji je sadržan u setu. Povezati PRG1 kolo na PC USB port standardim USB A-B kablom.
USB veza omogućava konfiguraciju i praćenje rada drajvera.Ove linije su optički izolovane od drugih urađaja i delova sa ovog računara.
Povezivanje napajanja
dc power_supply
Povezivanje linije greške

error wiring

Za povezinvanje motora na drajvere ,ako je moguće, koristite kablove sa upredenim žicama jedna uz drugu ,kako bi smanjili EMI ( elekromagnetno zračenje) od žica. Koristiti veći presek žice da bi se smanjio otpor žice.
Da biste povezali diferencijalni enkoder na RJ45 utikač za enkoder na DG3S drajveru postoje dve opcije:
1)Isecite jedan kraj standardnog Ethernet kabla, izdvojte pojedinačno žice i povežite ih sa odgovarajućim teminalima na enkoderu. Ethernet kablovi obično su žicama plastične izolacije koje su različitih boja tako da možete lako shvatiti koja boja žice ide u koje pinove kabla utikača.
2)Ako prodavci usporučuju enkodere sa gotovim kablovima dovoljne dužine onda jednostavno povežite te žice sa PJ45 utičnicom. Ovi utikači su lako dostupni u prodavnicama elektronske opreme IDS tipa.Oklopljen kabal je poželjan. Dužina kabla mora biti između 1 i 100 m. Kablovi dužine manje od 1m ili duži od 100 m svojom impedansom ne mogu zadovoljiti zahteve drajvera . Koristiti odvojene kablove za napajanje motora i za enkoder signale i ne stavljati ih blizu jedan drugom ili u zajedničku cev.
{tab Dimenzije}

dg2s dim

{tab Downloads}

Preuzmite uputstvo za upotrebu drajvera DG3S na ovom linku

Alat za konfigurisanje-tjuniranje drajvera i motora
servoconfig3 diag
Da bi ispravno podesili drajver prema karakteristikama DC motora , potrebno je da izvršite podešavanje, tzv. tjuniranje i dijagnostiku DC sistema. Kod ovog drajvera tjuniranje se obavlja softverskim putem, preko USB porta, koristeći prgram Servoconfigurator 3 .

Servo konfigurator je namenjen konfiguraciji drfajvera DG4S-16035 i DG3S-8020.
Povezivanje drajvera na USB port se vrši pomoć USB stika PROG01
{jd_file category==8} 

{/tabs}